ARMÁ TU PEDIDO

4243-2264 | 4244-2987 | 4244-0192
11 2254 3172

4243-2264
4244-2987
4244-0192

20 PIEZAS – SURTIDAS

$470,00

4 Tuna, 4 Cali, 4 Skin, 4 Pisco, 1 Sake Niguiri, 1 Shiro Niguiri, 2 Surimi Niguiri