ARMÁ TU PEDIDO

4243-2264 | 4244-2987 | 4244-0192
11 2254 3172

4243-2264
4244-2987
4244-0192

12 PIEZAS – SURTIDAS

$407,00

3 Tuna, 3 Cali, 3 Skin, 1 Sake Niguiri, 1 Shiro Niguiri, 1 Surimi Niguiri